Solar PV Output in kWh (Ottawa)

 

Tilt 1 (0 to 90 degrees): 
Tilt 2 (0 to 90 degrees): 
Azimuth 1 (South = 180): 
Azimuth 2 (South = 180):